LEITCH William Leighton R.I. (1804-1883)
Tasso’s House, Sorrento. Watercolour. Circa 1835. Studio stamp. 8.5x12.25 inches